Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Keepersworld.nl

• Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door Mark van Stipriaan, gevestigd te Alkmaar aan het adres Ina Boudierstraat 35, 1822 MN te Alkmaar, (hierna: Keepersworld.nl) georganiseerde keeperstrainingen, die door Keepersworld.nl wordt gegeven in de periode september t/m juni.

• De trainingen van Keepersworld.nl vinden plaats op de velden van vv Kolping Boys (Sportpark “de Nollen” Beverdam 3 1822 AA Alkmaar – Telefoon: 072-5612439);

• Aanmelding voor deelname aan de lessen van Keepersworld.nl vindt plaats middels inzending van het beschikbare aanmeldingsformulier en dient ondertekend te zijn;

• Een deelnemer dient minimaal 8 jaar te zijn;

• Door inzending van het aanmeldingsformulier verklaart de deelnemer (alsmede de ouder/verzorger) zich expliciet akkoord met de toepasselijkheid van de voorwaarden;

• Aanmelding voor deelname vindt plaats voor de gehele periode van een seizoen of voor aanvang van een nieuwe trainingsmaand en dan gedurende de rest van het seizoen;

• De kosten per training zijn €17,50 per training incl. BTW;

• De kosten van deelname aan de keeperstrainingen dienen voor de training door iedere deelnemer per kas of pin aan Keepersworld.nl te worden voldaan.

• Wanneer een deelnemer voor het eerst inschrijft voor de trainingen dient hij/zij een basis kledingpakket van Keepersworld aan te schaffen.

• Het basis kledingpakket dient besteld te worden via de webshop van Keepersworld.nl op de website.

• Elke deelnemer die van het begin van het seizoen inschrijft ontvangt gratis t.w.v. € 39,50 een paar keepershandschoenen van Keepersworld.nl KW1;

• De trainingstijd is op vrijdagavond 18.45 – 20.15. Over de indeling van de groepen op de tijden, beslist de directie van Keepersworld.nl.

• Indeling van deelnemers in de verschillende leeftijdsgroepen vindt plaats op volgorde van ontvangst van inschrijving. Keepersworld.nl heeft het recht van voornoemde wijze van plaatsing af te wijken;

• De activiteiten met betrekking tot de keeperstrainingen vinden plaats onder leiding van ervaren en gekwalificeerde trainers. Keepersworld.nl is niet aansprakelijk voor eventuele (gevolgen van) letsels, voortvloeiende uit de door Keepersworld.nl aangeboden activiteiten. Het deelnemen aan de
activiteiten geschiedt geheel op eigen risico;

• Indien door overmacht, zoals doch niet uitsluitend, extreme weersomstandigheden en/of andere onvoorziene bijzondere omstandigheden de keeperstrainingen geen doorgang kunnen vinden, zullen deze lessen daar waar mogelijk worden ingehaald;

• Iedere deelnemer is verplicht te trainen in de Keeperskleding en Keepershandschoenen van Keepersworld.nl;

• Bij ziekte of een andere reden van afwezigheid dient een deelnemer zich altijd 1 dag voorafgaand aan de desbetreffende training af te melden bij Keepersworld.nl. Alleen met bijzondere reden (ziek of een blessure op de dag van training) kan er afgeweken worden van deze regel.

• Bij afwezigheid van de deelnemer waarbij deze zich niet of niet tijdig (uiterlijk donderdag en zonder bijzondere reden) heeft afgemeld, beslist de directie van Keepersworld.nl en zal het lesgeld van € 17,50 in rekening gebracht worden;

• Keepersworld.nl behoudt zich het recht, de keepers in te delen naar eigen inzicht op basis van vaardig- en leermogelijkheden;

• In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Keepersworld.nl;

• De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die veroorzaakt is door of verband houdt met de deelname aan de opleiding, de annulering door de opdrachtnemer, het handelen of nalaten van haar werknemers en/of door andere personen die door of vanwege de opdrachtnemer tewerk zijn gesteld of van wiens diensten door de opdrachtnemer gebruik is gemaakt, tenzij aan de opdrachtnemer opzet of
grove schuld kan worden verweten.

• De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door of verband houdt met de overeenkomst die is gesloten en/of de diensten die ten behoeve van een opdrachtgever worden of zijn verricht door de opdrachtnemer, haar werknemers en/of door andere personen die door of vanwege de opdrachtnemer tewerk zijn gesteld of van wiens diensten de opdrachtnemer gebruik is gemaakt, tenzij aan de opdrachtnemer opzet of grove schuld kan worden verweten.

• Keepersworld.nl is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze voorwaarde gedurende de looptijd te wijzigen of aan te passen, indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Keepersworld.nl daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is tegenover de deelnemer(s). Wijziging of aanpassing van de voorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van
Keeperstrainingen, zal door Keepersworld.nl bekend gemaakt worden via de website;

• Op deze voorwaarde is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de voorwaarde dien te worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.